Έκπτωτος ο πλειοδότης για το δημοτικό κατάστημα Κροκίου - Στον προηγούμενο πλειοδότη η αίθουσα

Έκπτωτος ο πλειοδότης για το δημοτικό κατάστημα Κροκίου  - Στον προηγούμενο πλειοδότη η αίθουσα

Έκπτωτος κυρήχθηκε ο πλειοδότης

του διαγωνισμού για την εκμίσθωση αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Κροκίου, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωση να προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή του  συμφωνητικού. Μετά και ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού η κατακύρωση του αποτελέσματος πάει στον προηγούμενο πλειοδότη, σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, της 26/5/2021
Στον Αλμυρό σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00΄-12.00΄ μεσημβρινή, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού σε Έκτακτη/Κατεπείγουσα Συνεδρίαση δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α' 87), σύμφωνα με την ΠΝΠ ΦΕΚ Α' 55/11-3-2020, αρ. 10, παρ. 1 και το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 18318/133-2020 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ., καθώς σύμφωνα με την με αριθ. 40/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (Αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020—ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), καθώς και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ εγκύκλιο, καθώς και ύστερα από την αριθ. 8941/21-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στο καθένα χωριστά μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010.

ΘΕΜΑ 4ο (4ο έκτακτο)
«Κήρυξη έκπτωτου πλειοδότη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Κροκίου και
κατακύρωση του αποτελέσματος στον προηγούμενο πλειοδότη, σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού.
.................................................................................................................................
ΑΠΟΦΑΣΗ:
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το παραπάνω θέμα που δεν  περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ζήτησε από την Επιτροπή να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων και να συζητήσει και να λάβει σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Η Επιτροπή έκρινε το παρόν θέμα ως κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του.

Στην συνέχεια ο κ. Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος εισηγούμενος το θέμα, εξέθεσε στην Επιτροπή τα ακόλουθα:
 
Με την αριθ. 2/2021 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και έχοντας υπόψη την αριθ. 4/2021 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κροκίου, εγκρίθηκε

Ομόφωνα η εκ νέου εκμίσθωση της ισόγειας αίθουσας του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Κροκίου με ανοικτό προφορικό και πλειοδοτικό
διαγωνισμό.
 
Στη συνέχεια και με την αριθ. 59/2021 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής καταρτίσθηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι της σχετικής διακήρυξης για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.
 
Σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 16- 04-2021, στον οποίο τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Πρόδρομος Τουρμούσογλου του Βασιλείου, κάτοικος Φαρσάλων.
 
Στη συνέχεια και σύμφωνα με το άρθρο (13) της διακήρυξης, το Τμήμα Περιουσίας και Εσόδων του Δήμου, ως όφειλε απέστειλε το αριθ. 8245/11-05- 2021 έγγραφο προς τον ανωτέρω πλειοδότη με το οποίο τον καλούσε όπως εντός (10) ημερών (Προθεσμία μέχρι 22/05/2021) προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού. Μέχρι σήμερα ο εν λόγω
πλειοδότης δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή του αυτή.
 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα πάντα με το άρθρο (13) της διακήρυξης, ο ανωτέρω πλειοδότης θα πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του να καταπέσει υπέρ του Δήμου.

Επιπλέον θέτω υπόψη σας το αριθ. 9157/25-05-2021 έγγραφο του αρμόδιου Προϊστάμενο του Τμήματος Περιουσίας και Εσόδων του Δήμου μας, το οποίο αναφέρει:
 
« Για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Κροκίου, εκδόθηκε η αριθμ. 5760/30-3-2021 διακήρυξη δημοπρασίας, βάσει της οποίας στη δημοπρασία της 16-4-2021 πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Πρόδρομος Τουρμούσογλου του Βασιλείου και με την αριθμ. 109/2021 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε σε αυτόν η μίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος.
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη (άρθρο 13), στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο πρώτος πλειοδότης, εντός 10ημέρου από την κλήση του, καλείτε να προσέλθει ο δεύτερος πλειοδότης.
 
Με δεδομένο ότι ο πρώτος πλειοδότης κλήθηκε με το αριθμ. 8245/11-5- 2021 έγγραφό μας, και είχε προθεσμία μέχρι τις 22/5/2021, να προσέλθει με τον εγγυητή του προκειμένου να υπογράψει το συμφωνητικό μίσθωσης, ο ίδιος δεν ανταποκρίθηκε, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να τον κηρύξει έκπτωτο, η εγγύηση του να καταπέσει υπέρ του Δήμου, και θα πρέπει να γίνει κατακύρωση στον δεύτερο πλειοδότη».
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έκπτωση του εν λόγω πλειοδότη και την κλήση του προηγούμενου για την ανάληψη της μίσθωσης και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσει σχετικά.
 
Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων: 192 του Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006 και 72 του N. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Θεωρεί το θέμα έκτακτο/κατεπείγον
1.-Ανακαλεί την αριθ. 109/2021 απόφασή της με θέμα, «Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην Κοινότητα Κροκίου»
 
2.-Κυρήσει έκπτωτο τον κ. Πρόδρομο Τουρμούσογλου του Βασιλείου, κάτοικο Φαρσάλων Λαρίσης, τελευταίο πλειοδότη στον από 16-04-2021
πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση της ισόγειας αίθουσας του δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Κροκίου του Δήμου Αλμυρού, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας, διότι δεν προσήλθε εντός του οριζόμενου χρόνου της διακήρυξης για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού μίσθωσης, σύμφωνα με το αριθ. 9157/25-05-2021 έγγραφο του προϊσταμένου του τμήματος περιουσίας και εσόδων του Δήμου.
 
3.-Δεσμεύει την αριθ. 619/12-04-2021 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, εκδοθείσα από τη ΔΟΥ της Ν. Ιωνίας Βόλου, με την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό ο ανωτέρω έκπτωτος πλειοδότης, η οποία καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αλμυρού, σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού.
 
4.-Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του εν λόγω διαγωνισμού υπέρ του αμέσως προηγούμενου πλειοδότη κ. Δημητρίου Αγελάρη του Γεωργίου, κατοίκου Πλατάνου Αλμυρού, ο οποίος προσέφερε το ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ
(170,00) € μηνιαίως.