Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δήμο Αλμυρού

Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δήμο Αλμυρού

Ο Δήμαρχος Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει το Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας & Ταμείου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Τίτλος Σπουδών όπως περιγράφεται

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει:
α) Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και
β) Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
γ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a.ntampasi@almiros.gr και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών ήτοι από 22/07/2021 έως και 28/07/2021 από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες https://almyros-city.gr/