Προγράμματα κατάρτισης σε επιχειρήσεις με έως 49 εργαζόμενους

Προγράμματα κατάρτισης σε επιχειρήσεις με έως 49 εργαζόμενους

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Τι ισχύει για φορείς κατάρτισης, επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Τα θεματικά πεδία των «μαθημάτων» και τι ισχύει για απουσίες και συμμετοχή.

Στην έγκριση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από έναν έως 49 εργαζόμενους, για το τρέχον έτος, με κονδύλια ύψους 20 εκατ. ευρώ, από τον ειδικό λογαριασμό (ΛΑΕΚ), προχώρησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (τ. ΟΑΕΔ). Πρόκειται για το κονδύλι που από τον επόμενο χρόνο, θα διαχειρίζεται ειδική επιτροπή, των κοινωνικών εταίρων, βάσει των αλλαγών που ψηφίστηκαν πρόσφατα. Η υποβολή της πρότασης προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση γίνεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και το αργότερο μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες, πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος, είναι:

Α) Οι Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Φορείς οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό τους ως Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών (ΦΕΕ), των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Β) Οι Επιστημονικοί Σύλλογοι.

Γ) Τα Επιμελητήρια στα οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις-μέλη που απασχολούν από 1-49 άτομα.

Δ) Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.

Ε) Οι Ομοσπονδίες Εργοδοτικών Φορέων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης με περισσότερους του ενός δικαιούχους φορείς με την προϋπόθεση να ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής.

Όσο για τους καταρτιζόμενους, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Α. εργαζόμενοι επιχειρήσεων  που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό. Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής που αφορούν στους καταρτιζόμενους, γίνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω ΕΡΓΑΝΗ, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Β. εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση
να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2021.

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης όπου το αντικείμενό τους είναι συναφές με την ειδικότητα/κλάδο τους ή σε οριζόντιες δεξιότητες. Αντίστοιχα, οι Δικαιούχοι Φορείς, υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με τον κλάδο δραστηριότητας που υπάγονται, ή υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες θεματικές ενότητες οι οποίες συνάδουν με τους στόχους των ίδιων των επιχειρήσεων.

Ο αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15 και μεγαλύτερος των 25 ατόμων.

Αντικείμενο κατάρτισης
Το αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβάνει:

Ψηφιακές δεξιότητες - Εφαρμογές πληροφορικής Μεταφορές - Logistics - Εμπόριο Διοικητική ΜμΕ Επιχειρήσεων - Πωλήσεις - Μάρκετινγκ
Τεχνικές Επαγγελματικές Ειδικότητες
Γενικές (εγκάρσιες, ήπιες, κοινωνικές) επαγγελματικές δεξιότητες Εκμάθηση ξένης γλώσσας - Ξενόγλωσσης ορολογίας
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου μάθηση
Υγεία -Ασφάλεια
Τουρισμός - Πολιτισμός
Αγροτικά - Αγροδιατροφή - Ασφάλεια Τροφίμων
Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και έως τις 22:00, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκεια τους ορίζεται στις 40 ώρες. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην υποβολή υλοποίησης του προγράμματος.

Ο αριθμός των διδακτικών ωρών ημερησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που εντάσσεται στις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες, περιλαμβάνει τέσσερις ώρες κατάρτιση για Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας. Μετά από κάθε εκπαιδευτική ώρα (45') ή μετά από κάθε δύο συνεχόμενες εκπαιδευτικές ώρες (90') πρέπει να γίνεται διάλειμμα 15 λεπτών. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός προγράμματα.

Ο αριθμός των καταρτιζόμενων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πανδημία) που τίθενται καθολικά μέτρα προστασίας, ο αριθμός των καταρτιζόμενων πρέπει να είναι σύμφωνος με τα όσα ορίζονται από τη συγκεκριμένη περίοδο.

 Ένα πρόγραμμα δεν αποπληρώνεται εφόσον ολοκληρωθεί με αριθμό καταρτιζόμενων μικρότερο του 50% των δηλωθέντων κατά την υποβολή της πρότασης του προγράμματος.

πηγή euro2day.gr