Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον Δήμο Αλμυρού

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον Δήμο Αλμυρού

Τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το 2022

αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού. Σύμφωνα με αυτόν θα κατατεθεί αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 10 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα ως εξής: Ένα άτομο ΔΕ1 Διοικητικού, ένα άτομο ΠΕ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, ένα άτομο ΠΕ Γεωπόνων, τέσσερα άτομα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ένα άτομο ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου, ένα άτομο ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ένα άτομο ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων.